Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego mamidu.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.mamidu.pl jest  2forU Magdalena Witkowska z siedzibą w Nowej Woli przy ulicy Miodunki 5e/2 NIP: 5841407949, REGON: 191193893,  adres poczty elektronicznej: sklep@mamidu.pl zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe i prywatność.
Dane osobowe Klientów naszej strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanym również RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów klientów, których e zbierane dane są
- zbierane w konkretnych, wyraźnych oraz prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:
Za każdym razem cel i zakres przetwarzanych dany przez Administratora wynika ze zgody udzielonej przez Klienta lub przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych:
1.    Świadczenie usług oferowanych w sklepie – założenie konta.
Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, aby udostępnić Tobie wszelkie udogodnienia jakie oferuje konto w naszym sklepie, między innymi możliwość składania zamówień bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych w formularzach, dostępu do historii i statusów zamówień i wielu innych.


2.    Realizacja Twoich zamówień.
Twoje dane osobowe są nam niezbędne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie

3.    Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

4.    Realizacja konkursu, w szczególności wybór zwycięzców konkursu oraz przekazanie nagród

5.    Marketing - prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;

6.    Analityka - ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie,
W tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (pozostając bez istotnego wpływu na jego decyzję) w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;

7.    Roszczenia i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego

8.    Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych

9.    Korespondencja z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
W przypadku klientów pełnoletnich za dodatkową zgodą Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu prezentowania spersonalizowanych ofert, rabatów, reklam, dotyczących produktów lub usług administratora w dużym stopniu dopasowania do jego preferencji (profilowanie). Profilowanie to może istotnie płynąc na klienta np. poprzez przyznanie jej dedykowanego kuponu rabatowego.
(Funkcja dostępna jedyna dla osób pełnoletnich które wyraziły taką zgodę)

Jakie informacje o Tobie wykorzystujemy w naszym sklepie?
- Dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień.
W szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego

- Dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, formularza kontaktowego, podczas składnia reklamacji itp.

- Dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach.

- Dane przekazywane za pośrednictwem portalu Facebook w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

- Inne dane uzyskane w oparciu o aktywność klienta w Internecie należące do Administratora, w tym uzyskane za pośrednictwem sklepu internetowego z wykorzystaniem cookies i podobnych rozwiązań technologicznych.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z oferty sklepu, w tym złożenia zamówienia, czy rejestracji konta.

Skutkiem niepodania danych może być:
-    brak możliwości rejestracji w Sklepie
-    brak możliwości korzystania z usług Sklepu
-    brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
-    brak możliwości otrzymania informacji o promocjach oferowanych przez Sklep.

Każdorazowo zakres wymaganych danych jest prezentowany w sklepie podczas składania zamówienia czy rejestracji konta. (Podane pola są oznaczone i podświetlą się jeżeli nie zostaną uzupełnione, nie pozwalając przejść do kolejnego kroku)


Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych.

Podstawą przetwarzania jest Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newslettera, obsłudze reklamacji. Podstawą prawną w celu przetwarzania jest niezbędność do realizacji / obsługi umowy.

- Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- Profilowanie

Wykorzystywane jest na potrzeby prezentacji spersonalizowanych reklam, ofert lub promocji. Administrator może zapoznać się z preferencjami klienta ( np., częstość odwiedzin i zakupów, oglądane produkty)
Przeznaczone jest dla wszystkich klientów sklepu w sposób dostosowany do ich zainteresować.  Pozwala to lepiej zrozumieć oczekiwania klienta oraz dostosować się do jego potrzeb, jednak nie ma istotnego wpływu na podjęte przez niego decyzje. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii takie działania często są automatyczne dzięki czemu prezentowane treści są jak najbardziej aktualne.

W przypadku osób pełnoletnich analiza preferencji może służyć do generowania reklam stworzenia lub przyznania dedykowanych rabatów w sposób zautomatyzowany o bardzo dużym stopniu dopasowania. Może mieć znaczący wpływ na decyzje klienta. Wynikiem takiego profilowania może być bardzo korzystna oferta skierowana wyłącznie do jednego użytkownika naszego sklepu. ( opcja dostępna dla osób pełnoletnich które wyraziły niezbędne zgody).


Komu mogą być udostępnione Twoje dane?

Zakres odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta klient oraz ze zgody klienta i przepisów prawa.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora,:
-    w szczególności ci, którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami różnymi kanałami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych),
-    dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
-    podmiot realizujący dostawę towarów
-    dostawca płatności
-    biuro księgowe
-    hostingodawca
-    osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
-    dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
-    podmiot zapewniający system mailingowy
-    podmiot zapewniający usługi marketingowe
-    podmiot zapewniający usługi statystyczne
-    odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danychJakie prawa przysługują klientom sklepu?

-    Wniesienie sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Danych Osobowych
-    z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
-    jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

-    dostępu do Twoich danych osobowych,
-    ich sprostowania,
-    usunięcia,
-    ograniczenia przetwarzania,
-    żądania przeniesienia danych do innego administratora,

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)


Okres w jakim będziemy przechowywać Twoje dane.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
•    przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
•    ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
•    cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
•    zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Dodatkowo dane użytkownika mogą zostać usunięte z portalu po czterech latach od ostatniej aktywności.


Pliki cookies

Czym są i do czego je używamy?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, przechowywane w pamięci urządzeń końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.).  Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować wyświetlanie zawartości witryny do indywidualnych preferencji. Ułatwiają korzystanie ze stron internetowych.
Stosujemy dwa rodzaje plik:
1    „cookies” – „sesyjne” - Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika.
2    „stałe”. - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
Stosowane przez nas pliki mają przede wszystkim ułatwić korzystanie z naszego serwisu, przykładowo poprzez zapamiętanie wcześniej podanych danych, aby użytkownik nie musiał ich każdorazowo wpisywać. Stosujemy również pliki cookies pozwalające na dostosowanie treści prezentowanych w internecie jak reklamy czy zdjęcia.
Profilowanie
Przy pomocy plików cookies jesteśmy w stanie przeanalizować preferencje użytkowników, np.: jak często odwiedzają nasz sklep lub jakie produkty wybierają. Analiza zachowań klientów pozwala lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaprezentować reklamę idealnie dopasowaną do preferencji użytkowników.

Retargerowanie
W oparciu o pliki cookies wykorzystujemy technologię pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę.

Pliki cookies podmiotów trzecich.
Współpracujemy z firmami zewnętrznymi pomagającymi nam w działalności marketingowo-analitycznej.
Firmy te to miedzy innymi: Facebook, Google Analitics, Google


Usuwanie blokowanie plików cookies.
Pamiętaj, że zmian w ustawieniach plików cookies możesz dokonać w ustawieniach prywatności w przeglądarce


Вернуться к началу